Ano ang dating daan

Posted by / 08-May-2017 08:31

Ano ang dating daan

Sant 3:9 – “Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama; at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Dios: ” —at isa pang patunay na tayo ay matuwid nung tayo ay nilalang, may banggit si Kristo, tungkol sa mga bata; Mat Datapuwa’t sinabi ni Jesus, Pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin: sapagka’t sa mga ganito ang kaharian ng langit.

kung titingnan natin; H5769 עלם עולם ‛ôlâm ‛ôlâm manner, path, race, rank, traveller, troop, [by-, high-] way.” Itanong muna natin: maaasahan ba natin ang mga salita ni Eliphaz? Tunay na siyang pantas ay nakikinabang sa kaniyang sarili.Kung ating susuriin, generally, ang mga sinasabi ni Eliphaz ay “half-truth and half-lies”, although may mga sinasabi siang tama, hindi lapat sa kinauukulan ang pagkakagamit niya ng sinabi niyang tama, therefore, hindi siya authority ng katotohanan, katulad ng makikita natin sa mga sinabi ni Eliphaz… ” —Sa tanong na ito ni Eliphaz, totoo na hindi tayo makapagdadagdag sa Dios, hindi siya nangangailangan ng anomang bagay, katunayan; Act – ” Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya’y nangangailangan ng anomang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay, at ng hininga, at ng lahat ng mga bagay;” 2.At alam ng Dios ang lakad ng matuwid, katunayan; Psa 1:6 – “Sapagka’t nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid: nguni’t ang lakad ng masama ay mapapahamak.” —Ngayon, kung alam ng Dios ang lakad ng matuwid, ano naman ang utos nia dun sa mga may masamang lakad?

ano ang dating daan-27ano ang dating daan-49ano ang dating daan-65

Sinagot yan ni Solomon; Ecc – “Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Dios ang tao; nguni’t nagsihanap sila ng maraming katha.” —dito makikita natin na originally, ginawa tayong matuwid ng Dios, nguni’t ang tao, nagsihanap ng maraming katha, – gumawa ng ibang lakad, nagkaroon ng ibang daan, ng bagong daan….bukod dun sa daan na ibinigay ng Dios sa atin, katunayan kahit na nung panahon ni Moises, ay may mga umiba na ng daan; Deu – “Sapagka’t talastas ko na pagkamatay ko, kayo’y mangagsisisama at mangaliligaw sa daan na aking itinuro sa inyo; at ang kasamaan ay sasapit sa inyo sa mga huling araw; sapagka’t inyong gagawin yaong masama sa paningin ng Panginoon, upang ipamungkahi niya kayo sa kagalitan sa pamamagitan ng mga gawa ng inyong mga kamay. Job – “Ang aking paa ay sumunod na lubos sa kaniyang mga hakbang.

One thought on “ano ang dating daan”

  1. I had someone email me after one of my dating talks. Do you also give any offerings when you feel led to give? Are you going to pool your money or lead separate financial lives?